بدحساب ترین مردم ایران کدامند؟

You can see about بدحساب ترین مردم ایران کدامند؟ news article in this page. if you want read more please login.
بر اساس شاخص زیر یزد، تهران، اصفهان و قم بدحساب‌ترین استانهای اقتصادی ایران هستند و یزدی‌ها بیشترین تعداد سرانه چک برگشتی کل کشور و کهکیلویه‌ای‌ها کمترین میزان را دارند....

Login to read more ...